Blog

 • Handleidingen

  v2-tekening-handleiding-jpg.jpg 09-03-2017 |

  Oeps, er moe(s)t nog een handleiding bij, wat nu?
  Na jaren van ontwikkelen is het product af en wordt het op de markt gebracht. In de praktijk komt het er vaak op neer dat de handleiding dan nog “even snel” geschreven en vertaald moet worden. Hoe gaat u dat klusje klaren?

  Belang van een goede handleiding
  De productinformatie dient op correcte wijze, duidelijk en eenduidig op de lezer – de bediener van de machine, installatie of software – overgebracht te worden. Alle handelingen van de installatie, de montage, de ingebruikname, het onderhoud tot en met de probleem- en storingsanalyse moeten beschreven worden, evenals alle daarbij in acht te nemen veiligheidsaspecten. Welke afwegingen moet u maken, van opzet tot en met vertaling? 


  Verder lezen >>
 • Vertaalgeheugens (CAT-tools)

  v2-tekening-fonetisch-jpg.jpg 20-02-2017 |

  Wat, wanneer, hoe en waarom?
  Met geavanceerde vertaalgeheugens, zoals bijvoorbeeld Trados, Déjà Vu, Across en Transit, kan het vertaalproces geoptimaliseerd worden met als resultaat maximale consistentie in de gebruikte terminologie en een betere kwaliteitswaarborg.

  Wat is een vertaalgeheugen?
  Een vertaalgeheugen is een database waarin begrippen, terminologie, zegwijzen, zinnen en zinsdelen (zogenaamde segmenten) uit de brontaal (de taal waaruit vertaald wordt) en de doeltaal (de taal waarin vertaald wordt) samen worden opgeslagen. Op deze manier kunnen zinnen uit eerdere vertalingen gebruikt worden als basis voor nieuwe vertalingen.

  De voordelen
  Dankzij vertaalgeheugens kan de uniformiteit van de terminologie in de tekst gewaarborgd worden, met als resultaat een betere vertaling. Uiteindelijk doel is om het vertaalproces te versnellen, een grotere uniformiteit en consistentie te verkrijgen en databases de creëren, die weer als basis kunnen dienen voor toekomstige projecten.

  Wanneer is een vertaalgeheugen handig?
  Vertaalgeheugens worden per klant of project aangemaakt om, op termijn, van kosten-batenvoordelen te kunnen profiteren. Het werken met vertaalgeheugens leent zich bij uitstek voor technische vertalingen, zoals handleidingen en separate installatie-, montage- en veiligheidsinstructies. 


  Verder lezen >>
 • Tolken: consecutief of simultaan?

  v3-tekening-tolk-jpg.jpg 09-12-2016 |

  Wat is een tolk?
  Een tolk is een persoon die het gesproken woord van een spreker - bij gebarentaal het gebaar -   naar de toehoorder toe vertaalt. Essentieel is, dat de boodschap in zijn geheel en op correcte wijze in de taal van de toehoorder wordt overgebracht. Tolken kennen de gewoontes, culturen van de landen in kwestie en weten dit feilloos in hun lichaamstaal, gebaren , houding en beleefdheidsvormen tot uitdrukking te laten komen. 

  Veel tolken zijn lid van een beroepsorganisatie waarbij zij de erecode en beroepscode onderschrijven. De informatie waarover ze uit hoofde van hun beroep beschikken wordt door hen als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

  Er worden twee manieren van tolken onderscheiden: consecutief en simultaan. 


  Verder lezen >>
 • Wat wordt het Woord van het Jaar 2016?

  v3-tekening-leukste-woord-jpg.jpg 05-12-2016 |

  In 2016 hadden de kranten weer voldoende schrijfstof: de Britten die de EU de rug toekeerden, het EK-voetbal en de Olympische Spelen, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de opkomst van rechts, het Syrië-offensief, de machtsgreep in Turkije en in eigen land hadden we de zorg om de zorg. 


  Verder lezen >>
 • Transliteratie en Transcriptie

  v2-tekening-transliteratie-jpg.jpg 08-11-2016 |

  Wat betekenen deze woorden?
  Transliteratie is de conversie waarbij het schrift van een taal zo eenduidig mogelijk wordt omgezet in een ander type schrift. Het is eigenlijk niet meer dan het letter voor letter omzetten van alfabetten.
  Transcriptie betekent in taalkundige zin een fonetische ofwel fonologische transcriptie; Het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven tekst of een gesproken taaluiting.
  In de praktijk kom je ze beiden tegen. In wetenschappelijke publicaties wordt doorgaans transliteratie gebruikt. 


  Verder lezen >>
 • Mijn stage bij Agrolingua: eerst zaaien, dan oogsten

  nicole-portret-jpg.jpg 22-08-2016 |

  Al vroeg in het schooljaar raakte ik in gesprek met een student uit het vierde jaar. Ze vertelde dat zij haar stage net had afgerond en het ontzettend getroffen had met de stagebegeleiding en de mogelijkheid om het werk op afstand uit te voeren. Daar was ik ook naar op zoek! Toen ze eraan toevoegde dat het om een vertaalbureau gespecialiseerd in de agrarische sector ging, had ik even mijn twijfels. Ik  had namelijk geen affiniteit met deze sector en vroeg me af of ik de vertalingen wel tot een goed eindresultaat zou kunnen brengen zonder enige kennis van de branche. Toch besloot ik bij Agrolingua te solliciteren, juist omdat ik dacht dat het goed zou zijn om buiten mijn ‘comfort zone’ te treden.


  Verder lezen >>
 • Op afstand, maar verre van afstandelijk

  op-afstand-img-jpg.jpg 15-08-2016 |

  Wat was ik blij toen mijn medestudente Nicole bij ITV in Utrecht mij aanbeval voor een vertaalstage bij AgroLingua. Ik had hier en daar al eens mijn licht opgestoken over een stage op afstand (ik woon in Zwitserland), maar tot dan toe kreeg ik overal het deksel op de neus - stagiaires op kantoor genoten kennelijk de voorkeur.


  Verder lezen >>
 • AgroLingua-stagiaire Linda aan het woord

  linda-jpg.jpg 16-06-2016 |

  Linda, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz (Duitsland)
  Type stage: Vertalen en projectmanagement, op locatie in Venlo
  Stageduur: ruim 3 maanden

  Stage
  Van april t/m juni 2016 heb ik bij agrarisch vertaalbureau AgroLingua BV in Venlo stage gelopen als vertaler en projectmanager.
  Dit vertaalbureau is gespecialiseerd in de agro- en foodbusiness en doet vakspecialistische vertalingen voor bedrijven en instellingen uit deze sector en aanverwante bedrijfstakken. Afhankelijk van de binnenkomende opdrachten heb ik vertaald of projectmanagement gedaan.


  Verder lezen >>
 • Softwarevertalen, dat vraagt speciale aandacht ...

  software-jpg.jpg 15-03-2016 |

  Het vertalen van softwareteksten, ofwel strings, valt onder de noemer lokalisatie en is een vak apart! De vertalingen voor diermanagement, regelapparatuur, implementatieprojecten en databaseapplicaties voor o.a. CRM, HRM, ERP moeten immers nauwkeurig worden afgestemd op de doelgroep. De tekstlengte is vaak beperkt tot een maximum aantal karakters en de context is niet altijd even duidelijk.


  Verder lezen >>
 • Schrijven en vertalen in Simplified Technical English ...

  ste-jpg.jpg 18-02-2016 |

  Veruit de meeste (technische) documentatie wordt wereldwijd in het Engels gepubliceerd. Het is immers de meest gesproken tweede taal. Daarbij komt dat het Engels vaak de uitgangstaal is voor vertalingen in het Arabisch, Russisch, Hebreeuws, Japans, Chinees en andere exotische talen. In zo’n geval dient het Engels eenduidig en vooral eenvoudig geschreven te worden, zodat het in theorie overal en door iedereen ter wereld begrepen kan worden. Om deze redenen worden met name (technische) handleidingen in het zogenaamde Simplified Technical English (STE) of kortweg Simplified English geschreven of vertaald. 


  Verder lezen >>

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>