Schrijven en vertalen in Simplified Technical English ...


ste-jpg.jpg

Veruit de meeste (technische) documentatie wordt wereldwijd in het Engels gepubliceerd. Het is immers de meest gesproken tweede taal. Daarbij komt dat het Engels vaak de uitgangstaal is voor vertalingen in het Arabisch, Russisch, Hebreeuws, Japans, Chinees en andere exotische talen. In zo’n geval dient het Engels eenduidig en vooral eenvoudig geschreven te worden, zodat het in theorie overal en door iedereen ter wereld begrepen kan worden. Om deze redenen worden met name (technische) handleidingen in het zogenaamde Simplified Technical English (STE) of kortweg Simplified English geschreven of vertaald. 

Wat is Simplified Technical English?
Het STE is een geregistreerd handelsmerk voor het schrijven van technische documentatie en is een verplichte norm in de lucht- en ruimtevaartindustrie en bij defensie.
Ook andere industrietakken, zoals de machinebouw, de ICT, de communicatie-industrie en producenten van consumentengoederen, hebben deze specificatie als basis genomen voor andere vormen van ‘gecontroleerd’ Engels.

Hoezo Simplified Technical English?
Het STE of kortweg Simplified English is in eerste instantie ontwikkeld door Fokker voor gebruik in onderhoudshandboeken van de luchtvaartindustrie. Deze gecontroleerde taal is een zorgvuldig beperkte en gestandaardiseerde ‘subset’ van het Engels, met als doel de ambiguïteit (dubbelzinnigheid) zo veel mogelijk te beperken en de teksten duidelijk en makkelijk leesbaar te maken voor mensen wier moedertaal niet het Engels is. Verder vergemakkelijkt het STE de klassieke en computerondersteunde vertalingen.

Wat zijn de regels voor Simplified Technical English?
Voor het STE gelden een groot aantal schrijfregels en een vocabulaire – het STE-woordenboek – met een beperkt aantal toegestane en branchespecifieke woorden, een lijst van niet toegestane woorden en synoniemen, en richtlijnen voor klantspecifieke terminologie. In dit blog volstaan we met het noemen van de belangrijkste regels die in het bijzonder nuttig zijn bij het opstellen van een gebruikers- of installateurshandleiding in STE:

 • clusters van woorden bevatten nooit meer dan drie opeenvolgende zelfstandige naamwoorden;
 • in een beschrijving zijn de zinnen niet langer dan 25 woorden;
 • een alinea bevat maximaal 6 zinnen;
 • de tekst is opgesteld in de bedrijvende vorm;
 • het gebruik van straattaal en vakjargon is minimaal;
 • de instructies zijn zo specifiek mogelijk;
 • het gebruik van lidwoorden is niet beperkt;
 • uitsluitend simpele werkwoordvormen zijn toegestaan: verleden tijd, tegenwoordige tijd en toekomstige tijd;
 • het gebruik van –ing vorm en gerundia is minimaal, tenzij ze deel uitmaken van een technisch begrip;
 • opeenvolgende stappen in een procedure dienen in losse zinnen van max. 20 woorden te staan;
 • een zin die een waarschuwing bevat, begint met de omstandigheid. Voorbeeld: Disconnect power from the power supply cable before performing maintenance on the machine.
 • de betekenis van gebruikte woorden staat beschreven in het STE-woordenboek. Gebruik van deze woorden in afwijkende betekenissen is niet toegestaan. Zo mag bijvoorbeeld het werkwoord ‘to close’ (sluiten) alleen gebruikt worden in zijn gespecificeerde betekenis van ‘het bewerken van een schakelaar om een elektrisch circuit te maken’ of ‘het samenvoegen of bewegen naar een positie waarin items niet meer naar binnen of naar buiten kunnen’. Zinsneden als ‘to close a door’ (een deur sluiten) of ‘to close a circuit’ (een netwerk sluiten) zijn toegestaan. In andere betekenissen als ‘to close a meeting’ (een vergadering besluiten) of ‘to close a business’ (een bedrijf opdoeken), of als synoniem voor ‘near’ (nabij) mag het dus niet gebruikt worden.


Belangrijkste voordelen van Simplified Technical English                     
Met Simplified Technical English bereik je duidelijkheid in woord en schrift, zodat anderen het kunnen begrijpen en ernaar weten te handelen. Zo worden misverstanden – die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden – vermeden.

Consistentie: door het vermijden van ambiguïteit oftewel dubbelzinnigheid kan verwarring door een foutieve interpretatie van woorden en zinnen worden voorkomen. Neem bijvoorbeeld de volgende onbedoeld ambigue zin: ‘de man slaat de hond met de stok’. Het is niet duidelijk of de man een stok gebruikt om de hond te slaan of dat hij de hond slaat die een stok in zijn mond heeft. Dit geldt ook in het volgende voorbeeld: ‘de jongen die Peter geslagen heeft’. Je kunt deze zin lezen als ‘de jongen door wie Peter geslagen is’, maar ook als ‘de jongen die door Peter geslagen is’. De Nederlandse grammatica faalt in deze voorbeelden om aan te duiden wie het onderwerp en wie het lijdend voorwerp is. Zowel voor de bediener van een machine als voor de vertaler van een technische handleiding dienen dit soort ambiguïteiten voorkomen te worden.

Beknoptheid die leidt tot effectievere en to-the-pointdocumentatie: niemand leest graag veel als het moet. Behalve het Simplified English speelt het minimalisme een belangrijke rol in het effectief overbrengen van informatie. Vermijd overbodige informatie en bijwoorden en vervang bijzinnen zoveel mogelijk door bijvoeglijke naamwoorden. Spreek de gebruiker direct aan en vermijd de lijdende vorm. Schrijf consequent en hergebruik teksten waar dat gewenst is.
Het tekstvolume neemt gemiddeld met 25-30% af. Vertaalgeheugens kunnen effectiever worden ingezet, waardoor tot 35% op vertaalkosten bespaard kan worden.

Deze gestandaardiseerde manier van schrijven maakt bovendien hergebruik en content management mogelijk; al met al tijdbesparend, kostenreducerend, meer tevreden eindgebruikers en minder after-salessupport.  

Zijn er nog vragen of suggesties, laat het ons weten!


Nog geen reactie. Wees de eerste die reageert!
<< Terug

Offerte

home_chicken.png

Vertaalkosten worden op woordbasis berekend. Het woordtarief verschilt per taalcombinatie. Facturering geschiedt op basis van het elektronisch getelde aantal woorden in de brontaal (de taal van...

Offerte >>