Algemene Voorwaarden AgroLingua

Algemene Voorwaarden van AgroLingua BV, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nr. 12064847.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:     
• "vertaalbureau": het agrarisch en technisch vertaalbureau AgroLingua B.V. tevens handelend onder de handelsnamen, AGRAR-Übersetzer, Agrolingua.fr en Local Talk Global Flavours en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 12064847 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap;
• "dienst" of "diensten": door het vertaalbureau aangeboden dan wel geleverde diensten in de ruimste zin des woords;
• "opdrachtgever": de rechtspersoon of natuurlijk persoon die een opdracht aan het vertaalbureau verstrekt tot levering van diensten.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door het vertaalbureau gedaan aan of aangegaan met een opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door het vertaalbureau schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn strikt vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever zijn onherroepelijk.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen inzien en/of beoordelen. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van het vertaalbureau dienen binnen 2 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan het vertaalbureau te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de opdrachtgever daaraan gebonden is.
2.3 Het vertaalbureau heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere derden in te schakelen. Het vertaalbureau bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van de opdrachtgever. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door het vertaalbureau.
2.4 Indien de opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt, is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover het vertaalbureau aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever. Indien het vertaalbureau een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens het vertaalbureau aansprakelijk. Indien het vertaalbureau een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.
2.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden het vertaalbureau alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Het vertaalbureau heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten
3.1 Het vertaalbureau is te allen tijde gerechtigd de levertermijn en/of de verschuldigde vergoeding voor een opdracht aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren, indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de opdracht aanbrengt, anders dan wijzigingen van geringe aard. Indien het vertaalbureau besluit de opdracht alsnog te weigeren, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht alsmede tot vergoeding van de geleden schade, waaronder in ieder geval begrepen de onder artikel 3.3 bedoelde vergoeding.
3.2 Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, is het vertaalbureau gerechtigd een vergoeding gelijk aan 50% van de totaal voor de opdracht verschuldigde vergoeding inclusief btw bij de opdrachtgever in rekening te brengen voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 - Uitvoering en vertrouwelijkheid
4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).
4.2 Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal haar medewerkers en de door haar ingeschakelde derden tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers en ingeschakelde derden.
4.3 Op eerste verzoek van het vertaalbureau is de opdrachtgever gehouden om vragen te beantwoorden met betrekking tot dan wel een inhoudelijke toelichting te geven op de te vertalen tekst en/of relevante documentatie, bestanden en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van de gevraagde informatie en documentatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering
5.1 De door het vertaalbureau opgegeven en de met haar overeengekomen termijnen en/of levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht het vertaalbureau niet tot schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre het vertaalbureau niet binnen een door de opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Het vertaalbureau is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Indien op het moment van ontbinding door het vertaalbureau reeds een deel van de opdracht is uitgevoerd, is het vertaalbureau gerechtigd de voor dit deel verschuldigde vergoeding bij opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 De levering door het vertaalbureau geschiedt op het tijdstip van verzending van de vertaling aan opdrachtgever. Als tijdstip van verzending geldt afhankelijk van de wijze van verzending het moment van terpostbezorging of afgifte aan de koerier door het vertaalbureau dan wel, in geval van elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp enz.) het tijdstip waarop het medium de verzending heeft voltooid.
5.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door het vertaalbureau benodigde zaken en/of diensten. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door het vertaalbureau benodigde zaken en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt in ieder geval verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van het vertaalbureau ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 - Vergoeding en betaling
6.1 De verschuldigde vergoeding is gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het vertaalbureau kan naast zijn honorarium tevens de verschotten (additionele kosten), verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2 Indien het vertaalbureau bijkomende diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de overeenkomst, is zij gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
6.3 Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie, documenten, bestanden en/of anderszins benodigde zaken aanlevert op dusdanige wijze dat het vertaalbureau meer dan wel andere werkzaamheden dient uit te voeren en/of meer kosten maakt dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, is het vertaalbureau gerechtigd de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig te verhogen. Het gaat dan onder meer doch niet beperkt tot de volgende gevallen:
• Extra bewerkelijke tekst;
• Ondeugdelijke computerprogrammatuur of bestanden;
• Onduidelijke kopij.
6.4 Door het vertaalbureau opgegeven of met het vertaalbureau overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
6.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen van het vertaalbureau te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur aangegeven. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling, over het factuurbedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
6.6 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van EUR 40,-.
6.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.8 De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Het vertaalbureau is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever en/of aan de opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan het vertaalbureau schuldig is/zijn.

Artikel 7 - Klachten
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
7.2 Indien de opdrachtgever reclameert is hij verplicht het vertaalbureau de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding. Indien de opdrachtgever ten onrechte klaagt en het vertaalbureau kosten (hieronder mede bedoeld gewerkte uren) heeft moeten maken om de onjuistheid van de klacht aan te tonen, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 De opdrachtgever dient het geleverde terstond na levering door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Indien de opdrachtgever binnen de in artikel 7.1 bedoelde termijn geen klachten heeft kenbaar gemaakt, wordt het geleverde geacht volledig door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd. Indien het vertaalbureau al dan niet op verzoek van de opdrachtgever over gaat tot aanpassing dan wel wijziging van enig deel van de vertaalde of bewerkte tekst houdt dit geen erkenning van enige tekortkoming of ondeugdelijke prestatie van de zijde van het vertaalbureau in. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend of aanspraken op worden gebaseerd.
7.4 Indien de klacht gegrond is, is het vertaalbureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen. Indien het vertaalbureau een klacht gegrond acht, dan zal het vertaalbureau de betrokken dienst opnieuw leveren, het geleverde verbeteren of aanpassen dan wel een redelijke prijskorting toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van het vertaalbureau.
7.5 Indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken dan wel op enige wijze heeft aangepast of veranderd, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd, alsmede indien de opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens het vertaalbureau niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, vervalt ieder recht op reclame.
7.6 Na constatering van een tekortkoming in het geleverde is de opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik van het geleverde daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Alleen in die gevallen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van het vertaalbureau, is het vertaalbureau jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die het directe en aantoonbare gevolg is van deze toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nooit aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, claims van derden, voor de opdrachtgever geldende boetebedingen en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van het vertaalbureau.
8.2 In alle gevallen waarin het vertaalbureau gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief btw) van de geleverde diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 10.000,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Indien de schade gedekt is door de (bedrijfs)aansprakelijk-heidsverzekering van het vertaalbureau, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico.
8.3 Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van dubbelzinnigheid en/of onduidelijkheid van de te vertalen tekst.
8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6 Het vertaalbureau vervaardigt het geleverde uitsluitend voor de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
8.7 De opdrachtgever staat in voor de inhoud van de aangeleverde teksten en vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden op grond van schending van dan wel inbreuk op een (beweerdelijk) intellectueel eigendomsrecht of enig ander rechts in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
8.8 Iedere vordering op het vertaalbureau, tenzij deze door het vertaalbureau is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 9 - Ontbinding en overmacht
9.1 Het vertaalbureau is, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten indien (i) de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet (ii) indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd (iii) indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend (iv) indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of (v) ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever. Het vertaalbureau is in een dergelijk geval gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
9.2 Als Indien het vertaalbureau door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
9.3 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, ingeschakelde derden of directie, bedrijfsstoring, storende wettelijke bepalingen, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van het vertaalbureau afhankelijk is.
9.4 Indien het vertaalbureau bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 - Auteursrecht
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt het vertaalbureau het auteursrecht op de door haar vervaardigde vertalingen en andere teksten.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten die door het vertaalbureau worden gesloten, de uitvoering daarvan en alle eventuele andere rechtsverhoudingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de voor de vestigingsplaats van het vertaalbureau bevoegde rechter, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is het vertaalbureau bevoegd om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtgever te wenden.

Artikel 12 - Slotbepalingen

12.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Het vertaalbureau en de opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
12.2 Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.