Privacyverklaring

Privacyverklaring algemeen

AgroLingua B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bureau en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AgroLingua B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Functie
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail dan wel afgeleid zijn van social media, zoals LinkedIn, als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

AgroLingua B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
-verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld factuurgegevens voor de belastingdienst.


Hoelang we gegevens bewaren

AgroLingua B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: facturen waarop mogelijk uw persoonsgegevens staan: 7 jaar na verzending i.v.m. wettelijke bewaarplicht; uw gegevens worden in ons mailbestand (nieuwsbrieven e.d.) niet bewaard na uitschrijven; in ons CRM-systeem bewaren wij klantgegevens tot vijf jaar na laatste contact alleen met uw toestemming.

Delen met anderen

AgroLingua B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of na uitdrukkelijke toestemming van u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AgroLingua B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, maar is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van organisaties en bronnen die op onze site worden genoemd.

In kaart brengen websitebezoek

AgroLingua B.V. gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AgroLingua B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar agrolinguainfo@agrolingua.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

AgroLingua B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie van AgroLingua B.V. via agrolinguainfo@agrolingua.com. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 25 mei 2018.