Vertaalbureau Agrolingua | Vertaalmachine gebruiken of toch niet?

Wanneer wel en wanneer geen vertaalmachine?

Hebt u een vertaling nodig? Dan is het heel eenvoudig om even vlot gebruik te maken van een vertaalmachine. Toch is dit niet altijd de juiste oplossing. Wanneer kunt u wel een vertaalmachine gebruiken en wanneer kunt u beter voor een andere oplossing kiezen?

Als u het Agrolingua vraagt, dan kunt u online-vertaalmachines gebruiken om grofweg een indruk te krijgen van de inhoud van bijvoorbeeld een e-mail of website in een vreemde taal. Vertalingen van publieke teksten zoals websites, brochures, handleidingen en andere officiële documenten kunt u beter aan vertaalspecialisten overlaten. De Google Translate-app is leuk voor op vakantie. 

In dit blog staan wij stil bij de verschillen tussen het vertalen van een vertaalmachine en van een vertaalbureau. Dit heeft alles te maken met contextafhankelijk vertalen.


Wilt u weten wat AgroLingua voor u kan betekenen?

Bekijk onze diensten


Contextafhankelijk vertalen

Vertaalmachines en -apps kunnen (nog) niet contextafhankelijk vertalen. Neem bijvoorbeeld de tekst passage uit voorbeeld 1: een stuk tekst met het homoniem (1) stropdas. In de eerste zin wordt met stropdas een kledingstuk bedoeld; in de tweede zin betreft het een vakterm uit de fruitteelt. Zoals u ziet, kan de vertaalmachine – in ons voorbeeld Google Translate – dit onderscheid niet maken. Bekijk de voorbeelden en overtuig uzelf.

1) Homoniemen zijn woorden die op dezelfde wijze uitgesproken worden en tot dezelfde woordsoort behoren, maar geheel verschillende betekenissen hebben.

Voorbeeld 1: Vertaling NL-DE met vakjargon uit de fruitteelt

Brontekst

Fruittelers bang voor stropdas
De stropdas is chic bij mensen, maar voor de fruitteler is het minder. Het is een streep op de appel, die ontstaat door vorst.

Google

Obstbauern fürchten Krawatte
Die Krawatte ist chic in Menschen, sondern auch für die Obstbauern ist geringer. Es ist eine Linie auf dem Apfel, der durch Frost entsteht.

AgroLingua

Obstbauern fürchten Zungen
Die Krawatte ist schick, Zungen hingegen sind für Obstbauern weniger angenehm. Es handelt sich um einen Streifen auf dem Apfel, der von Frost hervorgerufen wird.

Hieronder nog een drietal voorbeelden van Duitse en Engelse vertalingen van tekst passages uit achtereenvolgens de agrotechniek, de intensieve veehouderij en de champignonteelt, vertaald door Google Translate en door AgroLingua.


Voorbeeld 2: Vertaling NL-DE met vakjargon uit de agrotechniek

Brontekst

Korrelpersen zijn te combineren met een matrijswisselsysteem, een automatische rolverstelling of een rolslipcontrole voor sliploze afstelling van de rollen tijdens productie. Ook de laatste optie draagt bij aan een langere levensduur van de matrijzen en verbetert de regeling van stoom- en vloeistofdosering.

Google

Grain Pressen mit einer Druckwechselsystem, einer automatischen oder einer rolverstelling rolslipcontrole für rutschfreie Einstellung der Walzen während der Produktion kombiniert werden. Auch die letztere Möglichkeit zu einer längeren Lebensdauer der Formen bei und verbessert die Steuerung der Dampf-und Flüssigkeitsdosierung.

AgroLingua

Die Pelletierpressen können mit einem Matrizenwechselsystem, einer automatischen oder einer Rutschkontrolle für eine rutschfeste Einstellung der Koller während der Produktion kombiniert werden. Auch die zuletzt aufgeführte Option verlängert die Lebensdauer der Matrizen und verbessert die Regelung der Dampf- und Flüssigkeitsdosierung.


Voorbeeld 3: Vertaling NL-GB met vakjargon uit de veehouderij

Brontekst

De besmetting van het ene op het andere kwartier gaat altijd buitenom. Dat wil zeggen via het slotgat in de speen.

Google

The contagion from one to the other quarter is always outside. I.e. through the lock hole in the teat.

AgroLingua

Infection from one quarter to another always spreads externally. That means via the teat meatus.


Voorbeeld 4: Vertaling NL-GB met vakjargon uit de champignonteelt

Brontekst

Vuurtje stoken
Als teler wilt u een compost met voldoende activiteit op het juiste moment. Een inactieve compost resulteert veelal in een niet spontane uitgroei van de knoppen (2), vertraging van de vlucht (3) en minder-kwaliteit-champignons. De mate van gewenste activiteit is afhankelijk van de oogstmethode. Machinale oogsters willen tijdens de uitgroei van de vlucht forse activiteit, zodat men royaal op de champignons kan sproeien. Handoogster daarentegen, die niet sproeien op de champignons, willen een wat rustigere compost en beheerste activiteit, anders groeien de champignons te snel.

Google

Fire ignited
If you want a grower compost with sufficient activity at the right time. An inactive compost usually results in a non-spontaneous outgrowth of the buttons, flight delay and less quality mushrooms. The degree of desired activity is dependent on the harvesting method. Like mechanical harvesters during the outgrowth of the flight considerable activity, so that the mushrooms can spray generously. Handoogster other hand, that does not spray the mushrooms, want a quieter compost and controlled activity, otherwise the mushrooms grow too fast.

AgroLingua

Fanning the flames
The ideal situation for a grower is compost with enough activity at the right time. Inactive compost often gives less spontaneous development of the pinheads, a delayed flush and lower quality mushrooms. The required degree of activity depends on the harvesting method. Farms that harvest mechanically want high activity while the flush is developing so that plenty of water can be sprayed on the mushrooms. On the other hand, manual harvesting farms prefer a calmer and more controlled degree of activity, otherwise the mushrooms grow too fast.

2) Knoppen zijn het voorstadium van champignons en ontstaan uit het mycelium van doorgroeide compost.
3) De champignons groeien niet continu door, maar verschijnen in wekelijkse vluchten. Een dergelijke vlucht is te omschrijven als een oogstperiode.


Zoals deze voorbeelden laten zien, kunnen Google Translate-vertalingen verkeerd begrepen of geïnterpreteerd worden met alle mogelijke consequenties van dien. Dus: bezint eert gij begint.

Wil u uw teksten voor de agrarische sector laten vertalen? Vraag dan een offerte aan:

Terug naar blogs

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering