Vertaalbureau AgroLingua | Discussie over rurale bodems

Discussie over rurale bodems gaat in nieuwe ronde

Het gaat niet goed met de Nederlandse rurale bodems. Dit concludeert de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in zijn rapport “De bodem bereikt”, dat op maandag aan landbouwminister Carola Schouten werd overhandigd. Eerste reacties op het internet zorgen tot nu toe voor felle discussies.

“De vitaliteit van de Nederlandse landbouw-, bos- en natuurbodems (rurale bodems) staat onder druk”, benadrukt de Rli in het rapport. “Ondanks (inter)nationaal beleid en richtlijnen, die heldere kaders geven voor een vitale bodem, is er sprake van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en verhoogde kwetsbaarheid van de bodems. Hierdoor worden doelen ten aanzien van onder andere natuur, water en klimaat niet gehaald”, luidt de conclusie. Een stevigere aanpak is aan de orde, vindt de Rli.

Volgens de raad loopt de vitaliteit van de rurale bodems gevaar door intensief gebruik en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Dit zou verergerd worden door klimaatverandering en dat heeft consequenties voor het watervasthoudend vermogen, de bodemvruchtbaarheid en de uitstoot van broeikasgassen.

“Nederlandse landbouw zo enorm goed”
De gevolgen van slechte grond zijn lagere landbouwopbrengsten en een verminderde kwaliteit van natuur en water. "Één van de oorzaken is dat de Nederlandse landbouw zo enorm goed is", zei Krijn Poppe van de Rli in NOS-Radio 1-programma Met Het Oog Op Morgen. "Het is economisch aantrekkelijk en boeren worden verleid om intensief te produceren."
Landbouwgrond is volgens Poppe duur en boeren willen hun geld snel terug verdienen. "Ze planten vooral zware gewassen die snel wat opleveren en weinig rustgewassen, zoals granen of erwten. De bodem kan daardoor niet even een jaartje bijkomen."

Functie volgt bodem
In het rapport doet de Rli ook enkele aanbevelingen. Zo pleit de raad ervoor dat niet alle activiteiten mogelijk zijn op de bodems. Het kabinet zou het principe ‘functie volgt bodem’ op moeten nemen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarmee staat de vitaliteit van de bodem voorop en wordt daarna pas gekeken voor welke functie de bodem geschikt is.
Ook beveelt het Rli aan, waar dat mogelijk is, voor meervoudig gebruik van de bodem. Het Rli is er ook een voorstander van om boeren en andere grondeigenaren meer te belonen voor een duurzaam bodembeheer.
Duurzaam beheer verplicht stellen bij pacht is ook een vordering van de Rli. Verder ziet de raad ook mogelijkheden voor het kabinet om met wet- en regelgeving te sturen op vitalere bodems. Zo moet onder andere het pacht- en mestbeleid op de schop. Wat betreft het mestbeleid zou de mestkwaliteit beter afgestemd moeten worden op de bodemkwaliteit.

Landbouwminister Carola Schouten heeft op maandag het rapport ontvangen. LTO Nederland gaf kort na de publicatie een statement af. De boerenorganisatie bekrachtigt het belang van goed bodembeheer en is ook blij met de belangstelling voor de bodem. LTO waarschuwt echter voor nog meer wet- en regelgeving die de ruimte voor verdergaande verbetering inperkt en averechts zal uitwerken voor de leefomgeving.

“Zonder goede bodem geen winst en geen export”

In het internet is inmiddels een discussie losgebarsten. Zo wordt er onder anderen kritiek aan de Rli gericht, het leven van de boeren nog moeilijker te maken. Andere schrijvers vinden juist dat boeren maar al te goed weten wat goed voor hun grond is. Zonder een optimale bodem is er geen export en geen winst mogelijk. Dus er gebeurd wel degelijk iets bij de boeren.

Bent u een exporterend bedrijf en heeft u perfecte vertalingen broodnodig? Neem meteen contact op met Vertaalbureau Agrolingua en vraag naar een gratis offerte op https://www.agrolingua.com/offerte  


Terug naar nieuws

Gecertificeerd vertaalbureau

ISO 9001 & 17100:2015 certificering